Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi

Su Can: Master of Dragon-strike Palms (2018)

Hoắc Gia Quyền: Uy Chấn Sơn Hà

Shocking Kungfu Of HUO's (2018)

Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng

Detective Dee: The Lost Gold (2018)

Thục Sơn Hàng Ma Truyện 2

The Legend of Zu 2 (2019)

Lỗ Trí Thâm

Zhi Shen (2018)

Ma Đạo Tượng Nhân

The Devildom Elephant Man (2023)

Ngự Long Vương Phi

Female Assasin (2019)

Long Thành Tiểu Ngỗ Tác

The Coroner From Longcheng (2023)

Tân Phong Thần: Nhị Lang Thần

Er-Lang God of the New Legend of Deification (2023)

Vân Tương Truyện

The Ingenious One (2023)

Phong Thần Ngoại Truyện: Lôi Chấn Tử

Lei Zhenzi Of The Creation Gods (2023)

Toàn Tư Tấn Tổ

An Actor's Rhapsody (2023)

Thái Hi Sư: Vân Cơ Hiện Thế

The Sorcery Master (2023)

Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử (2015)

Sơn Hà Chi Ảnh

Pledge of Allegiance (2023)

Long Hổ Bá Vương

The Mob (2023)

Kỳ Môn Độn Thuật 2

The Thousand Faces of Dunshu 2 (2023)

Đại Ảo Thuật Sư

The Great Illusionist (2020)

Hàn Sơn Tiềm Long

Ghost Dragon of Cold Mountain (2014)

Trò Chơi Chiến Binh

Warrior's Gate (2016)

Đông Du

Journey to the East (2019)

Toàn Chức Pháp Sư (Phần 4)

Quanzhi Fashi (Season 4) (2020)

Toàn Chức Pháp Sư (Phần 3)

Quanzhi Fashi (Season 3) (2018)

Toàn Chức Pháp Sư (Phần 2)

Quanzhi Fashi (Season 2) (2017)

Toàn Chức Pháp Sư (Phần 1)

Time Magister (Season 1) (2016)

Lửa Chiến

Enter the Fire (2018)

Thách Đấu

Street (2015)